Espa

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
Ποιοι είμαστε

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων. Έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες.Συνεργαζόμαστε με διαχειριστές ΑΕΚΚ (εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Επίσης υποστηρίζουμε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους Δήμους, για την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών στην περιοχή ευθύνης τους και τους ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων τους. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και συντάσσουμε απολογισμούς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).Αναπτύσσουμε δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετέχουμε σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ και βιωσιμότητας των κατασκευών, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και του HORIZON.Εφαρμόζουμε ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υλοποιούμε επιδεικτικές δράσεις καθαρισμού ιστορικών αποθέσεων ΑΕΚΚ σε προστατευόμενες και ιδιαίτερα επιβαρυμένες περιοχές.Στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. δημιουργούμε ένα πυκνό δίκτυο μεταφορέων και σημείων παραλαβής, καθώς και μονάδων επεξεργασίας σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά.Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει:

 1. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001
 2. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΙSO 14001


Διαβάστε εδώ την πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει η εταιρεία

Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
Εικόνα βραβείου
Εικόνα βραβείου
Εικόνα βραβείου
Εικόνα βραβείου
Εικόνα βραβείου
Εικόνα βραβείου

Βραβεύσεις της ΑΝΑΚΕΜ

H ANAKEM βραβεύτηκε στα Greek Green Awards κατά την Διεθνή Έκθεση Verde Tec για τη συμβολή της στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων το 2019 και για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων το 2023 και 2024, ενώ για τις επιδόσεις στην ανακύκλωση το 2022 και το 2023. Το 2024 βραβεύτηκε επίσης στην κατηγορία Circular Economy Excellence και το 2022 στην κατηγορία Green Growth από το Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), για το έργο και τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της Κυκλικής Οικονομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης αντίστοιχα. Επιπλέον, η ΑΝΑΚΕΜ βραβεύτηκε για την συμβολή της στην κυκλική οικονομία κατά την τελετή εγκαινίων της έκθεσης Attica Green Expo 2023 καθώς και για την εκπαιδευτική της προσφορά στην Attica Green Expo 2024.

Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο

Λειτουργία και ρόλος

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:


 1. Ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ.
 2. Σύναψη συμβάσεων με τους υπόχρεους διαχειριστές για την ανακύκλωση των αποβλήτων τους.
 3. Υποστήριξη και εποπτεία των υπόχρεων διαχειριστών για την ορθή διαλογή των αποβλήτων στο σημείο όπου παράγονται (διαλογή στην πηγή), καθώς και για τις δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας τους.
 4. Υποστήριξη και εποπτεία των συμβεβλημένων μονάδων επεξεργασίας ως προς τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουν.
 5. Καθορισμό των ποιοτικών παραμέτρων των ανακυκλωμένων προϊόντων με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους.
 6. Στήριξη των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και στην διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών.
 7. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών για τα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
 8. Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για την προαγωγή της έρευνας στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ.
 9. Μελέτη και υλοποίηση έργων αποκατάστασης ανενεργών λατομείων, ως νέος τομέας δραστηριότητας μέσα στο 2019, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο.
Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο

Άδειες και εγκρίσεις

Το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ιδρύθηκε με βάση την ΚΥΑ 36259/2010 και έλαβε τις παρακάτω εγκρίσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ):


Κατάρτιση νέας σύμβασης και Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής

Για να συνάψετε σύμβαση με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Αίτημα για νέα σύμβαση
Αίτημα για Βεβαίωση Παραλαβής