Espa
Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συχνές ερωτήσεις

Αναζητήστε πληροφορίες για θέματα που σας ενδιαφέρουν, όπως:


 • υπολογισμός παραγόμενων ΑΕΚΚ και σύνταξη ΣΔΑ
 • κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ
 • ανακύκλωση μπάζων
 • παράνομη απόθεση μπάζων
 • κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ,
 • δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ στις δημόσιες συμβάσεις και άλλα

Είμαι πολίτης και θέλω να μάθω

Είμαι υπόχρεος διαχειριστής και θέλω να μάθω

 • Α. Πριν την έκδοση της άδειας ή την έγκριση εργασίας Πρέπει να συμβληθείτε με ένα εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Μπορείτε να δείτε ένα πρότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ ΕΔΩ.

  Για την κατάρτιση του ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να εισάγετε όλα τα στοιχεία σας στην ειδική φόρμα. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ΟΛΑ τα πεδία, να επισυνάψτε τα αρχεία που απαιτούνται και να πατήσετε την επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ στο τέλος της φόρμας. Για να υποβάλετε το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) πρέπει να το συμπληρώσετε με τη βοήθεια του/της μηχανικού σας, αφού το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας ή από αυτό το σημείο.

  Η σύμβαση αποστέλλεται σε διάστημα 2 – 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που υποβάλλονται το αίτημα και τα αρχεία.

  Β. Στη φάση υλοποίησης

  Πρέπει να μεταφέρετε όλα τα παραγόμενα ΑΕΚΚ στην μονάδα ανακύκλωσης της επιλογής σας που συνεργάζεται με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. Η μεταφορά για ποσότητες μεγαλύτερες των 500 κιλών απαιτεί άδεια συλλογής – μεταφοράς, οπότε πρέπει να συνεργαστείτε με μια εταιρεία συλλογής – μεταφοράς ΑΕΚΚ, εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η μονάδα ζυγίζει την ποσότητα που υποδέχεται και εκδίδει δελτίο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Κάθε μήνα το ΣΣΕΔ εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

  Γ. Μετά την ολοκλήρωση

  Μετά την παράδοση στην μονάδα ανακύκλωσης του συνόλου των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την εξόφληση του/των εκδοθέντος/ων τιμολογίου/ων, εισάγετε το αίτημα για ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στην αντίστοιχη φόρμα.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με την ΑΝΑΚΕΜ.
 • Η καταβολή των ποσών είναι ανάλογη με τις ποσότητες που παραλαμβάνονται στη μονάδα επεξεργασίας και ξεκινά όταν αρχίζουν οι παραδόσεις. Εάν το έργο δεν πραγματοποιηθεί, δεν οφείλεται τίποτε στο ΣΣΕΔ. Εάν πρόκειται για άδεια δόμησης και περάσει άπρακτη η τετραετία, παύει η ισχύς της σύμβασης μαζί με την ισχύ της άδειας και σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας ανανεώνεται και η ισχύς της σύμβασης.
 • Η εγγυητική επιστολή προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010, εκδίδεται υπέρ του Δήμου στον οποίο ανήκει το έργο και κατατίθεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ). Υπολογίζεται στο 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ή στο 0,2% του προϋπολογισμού εάν πρόκειται αποκλειστικά για έργο εκσκαφής. Η εγγυητική επιστολή και το ΣΔΑ είναι αναπόσπαστα τμήματα της διαδικασίας έκδοσης άδειας από τις υπηρεσίες δόμησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 10 ημέρες μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Όχι, δεν προβλέπεται για δημόσια έργα. Πρέπει μόνο να συμπληρώσετε το ΣΔΑ και να συνάψετε σύμβαση με το ΣΣΕΔ, τα οποία και θα υποβάλετε στην αρμόδια επιτροπή επίβλεψης του έργου, μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά για την υπογραφή εκτέλεσης του έργου.
 • Η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2020» η οποία εκπονήθηκε από την Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REFORM) στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας στο ΥΠΕΝ του έργου “Υποστήριξη για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας”
  Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ για:
  • Νέες κατασκευές και προσθήκες υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης:CW = (NC + EX) * VW * D

   όπου:
   CW: Απόβλητα Κατασκευής σε τόνους
   NC: Νέα επιφάνεια οικοδομής σε m 2
   EX: Επιφάνεια προσθηκών σε υπάρχουσες κατασκευές σε m 2
   VW: Όγκος παραγόμενων αποβλήτων ανά επιφάνεια κατασκευής σε m 3 /m 2
   D: Πυκνότητα Αποβλήτων σε τόνους/m 3

  • Κατεδαφίσεις υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης:DW = ND * SD * WD * D

   όπου:
   DW: Απόβλητα Κατεδαφίσεων σε τόνους
   ND: Αριθμός Κατεδαφίσεων
   SD: Μέση Επιφάνεια Κατεδαφιζόμενου Κτηρίου σε m 2
   WD: Όγκος παραγόμενων αποβλήτων ανά m 2 επιφάνειας κατεδάφισης σε m 3 /m 2
   D: Πυκνότητα Αποβλήτων σε τόνους/m 3


   Σημείωση: Για κατεδαφίσεις το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ δέχεται αναλυτικούς υπολογισμούς, οι οποίοι μαζί με σχέδια ή φωτογραφίες μπορούν να δικαιολογήσουν αποκλίσεις από την παραπάνω εξίσωση.
  • Εκσκαφές υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης :EW = NDc * ES * ED * D

   όπου:
   EW: Απόβλητα Εκσκαφών σε tn
   ND: Αριθμός Νέων Αδειών Οικοδομής
   ES: Μέση Επιφάνεια Εκσκαφής σε m 2
   ΕD: Μέσο Βάθος Εκσκαφής σε m
   D: Πυκνότητα Αποβλήτων σε tn/m 3

  • Για εργασίες ανακαίνισης δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ και προτείνεται αναλυτικός υπολογισμός για την εκτίμηση του βάρους τους.Για τις παραπάνω εξισώσεις προτείνεται να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι του Πίνακα που ακολουθεί.
   Παράμετροι Μαθηματικού Μοντέλου προσαρμοσμένοι στην Ελληνική Πρακτική
   Παράμετρος Τιμή
   VW 0,06 m 3 /m 2
   D Κατασκευής 1,6 tn/m
   WD 0,8 m 3 /m 2
   D Κατεδάφισης 1,6 tn/m 3
   SD* 130 m 2
   ES* 130 m 2
   ED* 3 m
   D Εκσκαφής 1,4 tn/m 3
   [Fatta et al, 2003, Kourmousis F., 2013, LIFE03/TCY/CY/018]
   * Προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η τιμή δεν είναι γνωστή
 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ μπορείτε να βρείτε υποστήριξη στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
 • Εάν ο Νομός καλύπτεται από ΣΣΕΔ που έχει συνεργαζόμενη μονάδα επεξεργασίας στο Νομό, τότε πρέπει να συνεργαστείτε με αυτό το ΣΣΕΔ και να οδηγήσετε τα ΑΕΚΚ στην τοπική μονάδα. Εάν δεν υπάρχει μονάδα στο Νομό, μπορείτε να τα οδηγήσετε στην κοντινότερη μονάδα. Ακόμη κι αν δεν καλύπτεται ο Νομός από ΣΣΕΔ, τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο χώρο και μην γίνεται ανεξέλεγκτη απόθεση. Για την μεταφορά πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και φυσικά το οικονομικό κόστος.
 • Μείωση του κόστους πετυχαίνετε με το συνδυασμό της μεταφοράς ΑΕΚΚ προς τη μονάδα ανακύκλωσης με ταυτόχρονη προμήθεια δευτερογενών υλικών για το έργο. Επίσης, εφαρμόζοντας διαλογή στην πηγή, ώστε να οδηγείτε στη μονάδα επεξεργασίας όσο το δυνατόν διαχωρισμένα τα διάφορα είδη των ΑΕΚΚ.
 • Ναι, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με την προϋπόθεση να εκδοθεί ΠΠΔ. Πρέπει να συμβληθείτε με ΣΣΕΔ ως μονάδα ανακύκλωσης.
 • Το ξέσμα ασφάλτου είναι απόβλητο με τον κωδικό ΕΚΑ 17 .03 ,02 και πρέπει να παραδοθεί σε συνεργαζόμενες με ΣΣΕΔ μονάδες.
 • Οι εταιρείες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη δραστηριότητα της συλλογής μεταφοράς αποβλήτων με τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ της κατηγορίας 17, να διαθέτουν εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να είναι συμβεβλημένες με το ΣΣΕΔ και να οδηγούν τα ΑΕΚΚ σε συνεργαζόμενη με το ΣΣΕΔ μονάδα επεξεργασίας. Τα χρησιμοποιούμενα οχήματα να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας, να καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά / διάχυση των ΑΕΚΚ κατά τη μεταφορά τους και να φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS). Οι συλλέκτες – μεταφορείς οφείλουν να διαθέτουν κατά την μεταφορά των ΑΕΚΚ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που πιστοποιούν την προέλευση και το είδος των μεταφερόμενων ΑΕΚΚ και να παρέχουν αντίγραφα αυτών σε όλους τους εμπλεκόμενους (παραγωγό, μονάδα επεξεργασίας, ΣΣΕΔ).
 • Στις περιοχές που καλύπτονται από ΣΣΕΔ η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με το ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτική, όπως και η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται βαριές χρηματικές ποινές και ποινή φυλάκισης έως 2 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 4042/2012 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος»

Εργάζομαι σε δημόσια υπηρεσία και θέλω να μάθω

Κατάρτιση νέας σύμβασης και Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής

Για να συνάψετε σύμβαση με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Αίτημα για νέα σύμβαση
Αίτημα για Βεβαίωση Παραλαβής