Espa

Πολιτική Απορρήτου

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.anakem.gr δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και σεβόμαστε απολύτως το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, επενδύσαμε χρόνο και πόρους για την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 2018. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@anakem.gr ή τηλεφωνικά στα σταθερά τηλέφωνα +30 2314405300, 2310595085.
1. Εισαγωγή.

1.1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς και γιατί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αποβλήτων, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ» συλλέγει, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, τους λόγους που τηρεί τα δεδομένα, το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεται, το χρονικό διάστημα που αποθηκεύει τα δεδομένα και τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που υιοθετεί για την προστασία τους.

1.2. Εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία ή προς όφελος των οποίων λαμβάνονται πληροφορίες.

1.3. Ιστοσελίδα που δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Ο δικτυακός μας τόπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ή ανηλίκους. Εάν τύχουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, χωρίς έγκυρη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποκτήσαμε.


2.Υπεύθυνος επεξεργασίας.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αποβλήτων, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Γ. Φραντζή αριθμ. 1 (3ος όροφος), Τ.Κ. 54655, τηλ. +30 2314405300, 2310595085, email: info@anakem.gr, ιστοσελίδα: www.anakem.gr, με Α.Φ.Μ. 800377801 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης (στο εξής «Εταιρεία»).
3.Τηρούμενες αρχές επεξεργασίας.
Η Εταιρεία τηρεί τις κάτωθι θεμελιώδεις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η τήρηση των οποίων επιβάλλεται από τον ΓΚΠΔ:
 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια – Tα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Περιορισμός του σκοπού – Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων – Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια δεδομένων – Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης – Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο ΓΚΠΔ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα – Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
 • Αρχή λογοδοσίας – Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω αρχές. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της διαβίβασης σε τρίτους, πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις νομιμοποιητικές βάσεις του άρθρου 6 και του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ.
 • Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σεβασμό στα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και εναντίωσης των υποκειμένων.
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι εμπιστευτική και διεξάγεται από πρόσωπα τα οποία δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας.

4.Προσωπικά Δεδομένα.

4.1. Έννοια.

4.1.1. Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, σε αριθμό ταυτότητας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμό άδειας οδήγησης, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας όπως διεύθυνση IP (Internet Protocol), ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

4.1.2. Στα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνεται καμία πληροφορία που, από μόνη της, δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει ως ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα (λ.χ. ανωνυμοποιημένες πληροφορίες), καθώς και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για στατιστικούς σκοπούς.

4.2. Επεξεργασία.

4.2.1. Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου τυγχάνουν επεξεργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων έργου.
 •  Για την ενημέρωση σχετικά με τις συμβάσεις έργου και εν γένει τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες.
 • Για την τιμολόγηση των έργων και εν γένει των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, όσον αφορά το προσωπικό που απασχολεί η Εταιρεία, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ειδικότητας (προσλήψεις, απολύσεις – παραιτήσεις, μισθοδοσίες, αξιολογήσεις, εταιρικές επικοινωνίες κλπ).
 • Για την εύρυθμη συνεργασία της Εταιρείας με τους συνεργάτες της, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
 • Για τη διαχείριση θεμάτων συνεργασίας με προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών, υπεργολάβων και λοιπών συνεργατών, μέσω σχετικών συμβάσεων ή πρόσθετων πράξεων.
 • Για την ανταπόκριση σε αιτήματα ελεγκτικών αρχών και τη διαχείριση από το νόμο προβλεπόμενων απαιτήσεων και ελέγχων.
 • Για την διαχείριση παραπόνων των πελατών, συνεργατών ή προμηθευτών.
 • Για διαχείριση δευτερευουσών υπηρεσιών όπως η πρόσβαση, η ασφάλεια, ο έλεγχος εισόδου στους χώρους της Εταιρείας.
 • Για ενημέρωση του κοινού για τις προσφερόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες, μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων ενημερωτικών δράσεων, μέσω ηλεκτρονικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω λοιπών ενεργειών πάσης φύσεως.
 • Για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων της Εταιρείας (ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες κλπ.)
 • Για την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων προς το προσωπικό.
 • Για τη διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων (μέσω της νομικής υπηρεσίας).
 • Για τη διαχείριση λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
 • Όταν το υποκείμενο επικοινωνεί με την Εταιρεία απ’ ευθείας, μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω αγγελιών που έχει αναρτήσει σε άλλες ιστοσελίδες ή στον τύπο, για μια θέση εργασίας αποστέλλοντας το βιογραφικό του.

4.2.2. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την: α) ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της ιστοσελίδας, ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τον υπεύθυνο επεξεργασίας, β) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την κατάρτιση συμβάσεων, γ) την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του υπεύθυνου επεξεργασίας, στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS), και δ) εν γένει τη βελτίωση των παρεχομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας υπηρεσιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παρούσα.

4.2.3. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που δεν θεωρούνται. Πληροφορίες που δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν ως συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς και μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτους κατά την κρίση της.

4.2.4. Όταν περιηγείστε στον ιστότοπο, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

4.2.5. Όταν αποστέλλετε μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλετε, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.2.6. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα αξιολόγησης, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλετε, και συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμό σας.

4.2.7. Δεν συλλέγεται η διεύθυνση IP (Internet Protocol). Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική σας τοποθεσία.

4.2.8. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία δεν θα λάβει τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξει από τρίτους προσωπικά σας δεδομένα. Αντίθετα, θα υποτεθεί ότι έχετε παράσχει προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο αυτή αποκτά τέτοιες πληροφορίες.

4.2.9. Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες για να τυγχάνουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

4.3. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται στα άρθρα 6 παρ. 1 και 9 του ΓΚΠΔ. Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ιδίως, δυνάμει των εξής νόμιμων βάσεων:

 • Συγκατάθεση (άρ. 6 § 1 περ. α’ ΓΚΠΔ)
 • Εκτέλεση σύμβασης (άρ. 6 § 1 περ. β’ ΓΚΠΔ)
 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (άρ. 6 § 1 περ. γ’ ΓΚΠΔ)
 • Διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων μας (άρ. 6 § 1 περ. δ’ ΓΚΠΔ)
 • Εκτέλεση υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (άρ. 9 § 2 περ. β’ ΓΚΠΔ)
 • Θεμελίωση, υποστήριξη ή άσκηση νομικών αξιώσεων (άρ. 9 § 2 περ. στ’ ΓΚΠΔ)

4.4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

4.4.1. Ενδεικτικά, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση και διεκπεραίωση των συμβάσεων έργου (λ.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, επάγγελμα, υπογραφή), την τιμολόγησή των συμβάσεων έργου, την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, τη συνεργασία με προμηθευτές – λοιπούς συνεργάτες, την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικού δελτίου / newsletter προς τρίτους, τη λειτουργία κάμερας βιντεοεπιτήρησης για λόγους προστασίας προσώπων και αγαθών κ.ο.κ..

4.4.2. Όταν ο χρήστης περιηγείται στον ιστότοπο, η Εταιρεία δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

4.4.3. Όταν ο χρήστης αποστέλλει μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλει, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.4.4. Όταν ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα αξιολόγησης, συλλέγονται οι πληροφορίες που υποβάλει, και συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμό του.

4.4.5. Δεν συλλέγεται η διεύθυνση IP (Internet Protocol). Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή του χρήστη όταν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική του τοποθεσία.

4.4.6. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα δεδομένα εικόνας φυσικών προσώπων που πρόκειται να εισέλθουν στα γραφεία της. Προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται ούτε αποθηκεύονται. Μέσω της κάμερας βιντεοεπιτήρησης δεν τυγχάνουν επεξεργασίας δεδομένα ήχου ή άλλες κατηγορίες δεδομένων.

4.5. Κατηγορίες υποκειμένων προσωπικών δεδομένων.

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Προσωπικό
 • Συνεργάτες

4.6. Διαμοιρασμός.

4.6.1. Η Εταιρεία δεν μοιράζεται, αποκαλύπτει ή πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

4.6.2. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις που: α) έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο «Αποδέχομαι», β) η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας ζητηθείσας υπηρεσίας/συναλλαγής, γ) έχει λάβει πληροφορίες από τρίτους (με την προϋπόθεση ότι παρείχατε προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η υπεύθυνη επεξεργασίας αποκτά τέτοιες πληροφορίες), δ) απαιτείται από το νόμο, με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, ε) είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων της, στ) η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν ειδικά ή ζ) οι όροι αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή / και των Όρων Χρήσης επιτρέπουν ή / και προβλέπουν τέτοια αποκάλυψη.

4.6.3. Υπηρεσίες τρίτων (Third party services). Προκειμένου να προσφέρουμε, βελτιώσουμε, προωθήσουμε και προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (third party services). Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, να επεξεργάζονται ή να αποθηκεύουν πληροφορίες για να εκτελούν εργασίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που τους έχουμε εξουσιοδοτήσει, και απαιτούμε από αυτούς να παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο με εμάς επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες, πάντοτε, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

4.7. Κατηγορίες αποδεκτών.

4.7.1. Η Εταιρεία περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα των υποκειμένων μόνο στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένο σκοπό.

4.7.2. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων τα οποία η Εταιρεία επεξεργάζεται δύνανται να είναι οι εξής:

 • Υπάλληλοι ή συνεργάτες που ενδέχεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υπό τις οδηγίες της Εταιρείας.
 • Συνεργαζόμενες εταιρείες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 • Οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική αρχή.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

4.8. Σκοποί.

4.8.1. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς, ειδικούς και νόμιμους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και όχι κατά τρόπο ασύμβατο προς αυτούς. Επιπλέον, περιορίζεται η συλλογή των δεδομένων μόνο σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς.

4.8.2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων εικόνας των υποκειμένων μέσω της κάμερας βιντεοεπιτήρησης είναι η προστασία των προσώπων και των υλικών αγαθών που βρίσκονται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της Εταιρείας καθώς και η αποτροπή τέλεσης παράνομων πράξεων.

4.9. Περίοδος διατήρησης.

4.9.1. Η Εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας ή την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την ειδικότερη ενημέρωση που παρέχεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία υποκειμένου δεδομένων.

4.9.2. Ειδικότερα για τους αντισυμβαλλόμενους στις συμβάσεις έργου, τους προμηθευτές και συνεργάτες ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων είναι 20 έτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, εκτός εάν βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, οπότε ο χρόνος τήρησης τους παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4.9.3. Τα βιογραφικά σημειώματα που αποστέλλονται στην Εταιρεία τηρούνται για χρονικό διάστημα ενός έτους.

4.9.4. Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας μας.

4.9.5. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία θα καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

4.10. Τόπος επεξεργασίας / Διαβιβάσεις.

4.10.1. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

4.10.2. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η διενέργεια έρευνας για την παροχή υπηρεσιών και εκτός του Ε.Ο.Χ. τότε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου (άρθρο 49 § 4 ΓΚΠΔ).

5. Ασφάλεια.

5.1. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας και των προσωπικών σας πληροφοριών. Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει οι πληροφορίες που λαμβάνονται σχετικά με εσάς προστατεύονται με κατάλληλες, εμπορικά εύλογες διασφαλίσεις και μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν εμπορικά εύλογα τεχνικά και διαδικαστικά βήματα για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

5.2. Για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για να προωθηθεί η ασφάλεια των δεδομένων και να ενθαρρυνθεί η κατάλληλη χρήση των πληροφοριών, η Εταιρεία και οι πάροχοί της χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία (π.χ. τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κωδικούς πρόσβασης, φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια). Ωστόσο, η «απόλυτη ασφάλεια» δεν υπάρχει στο διαδίκτυο ή στις μεταδόσεις δεδομένων, συνεπώς, δεν παρέχονται εγγυήσεις. Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να παρακολουθούν παράνομα ή να έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες και δεν πρέπει να αναμένετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν ιδιωτικά.

5.3. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από την υπεύθυνη επεξεργασίας, και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για τη διαχείριση αιτημάτων σας.

5.4. Για λόγους ασφαλείας, δεν αποκαλύπτουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας μας. Να είστε βέβαιοι ότι χρησιμοποιούμε εμπορικά εύλογα βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία των πληροφοριών σας.

5.5. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που μας παρέχετε ως εμπιστευτικές και προσωπικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Επιπροσθέτως, είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να περιορίζετε ή αποκλείετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον browser σας.


6. Cookies.

6.1. Χρησιμοποιούνται cookies για τη συλλογή πληροφοριών, αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

6.2. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με τη μορφή πολύ μικρού αλφαριθμητικού κειμένου, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατόπιν δικής σας έγκρισης, βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

6.3. Δυνατότητα opt-out.

6.3.1. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτόματα και συλλέγουν τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να προβείτε στις αντίστοιχες ρυθμίσεις έτσι ώστε ο web browser να δέχεται όλα τα cookies ή να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν έχει οριστεί cookie. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε όλα τα cookies. Αν απορρίπτετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

6.3.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας ή πώς θα αποκλείσετε ή διαχειριστείτε τα cookies μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

6.4. Για την ασφαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα, συμμορφωνόμαστε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/EΚ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/EΚ.

6.5. Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συναίνεσή σας είναι απαραίτητη. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης και αυτής της Πολιτικής θεωρείται ότι έχετε συγκατατεθεί στη χρήση cookies όπως παραπάνω.


7. Συγκατάθεση.

7.1. Η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές ή με διαφορετικές μεθόδους. Για κάθε πηγή ή μέθοδο, ο τρόπος συγκατάθεσης μπορεί να διαφέρει.

7.2. Η Εταιρεία υποθέτει ότι με τη χρήση των υπηρεσιών μας ή / και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας έχετε διαβάσει τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, παρέχοντας τις πληροφορίες, είτε αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα είτε όχι, δηλώνετε ότι είναι αληθείς και ακριβείς και έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στα σχετικά πλαίσια «Αποδέχομαι» να τις γνωστοποιήσει και να τις επεξεργαστεί για τους αναφερόμενους σκοπούς, εκτός αν ενημερώσετε την υπεύθυνη επεξεργασίας ρητώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη χρήση των πληροφοριών σας. Η συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι πάροχοι ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

7.3. Στην περίπτωση που μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Εν πάση περιπτώσει, η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο.

7.4. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας email στο info@anakem.gr, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.


8. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
.

8.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τυχόν κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά δεδομένα, γ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς.

8.2. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ.

8.3. Κάθε αίτηση πρόσβασης σε πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεται σε εμάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anakem.gr.

8.4. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.


9. Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας
.

9.1. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίζουμε την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζουμε την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός email στη διεύθυνση info@anakem.gr. Εάν κρίνουμε απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου.

9.2. Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

9.3. Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι, ενδεχομένως υπάρχει μία καθυστέρηση στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους servers και την εφεδρική αποθήκευση, ενδέχεται δε να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, να προστατέψει τα δικαιώματά της ή για την επίλυση διαφορών.

9.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ’ αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

9.5. Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν: α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α’ ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β’ ΓΚΠΔ και β) η επεξεργασία δινεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

9.6. Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε’ ή στ’ ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

9.7. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR). Στην Ελλάδα, αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, φαξ +30 2106475628, email: complaints@dpa.gr).


10. Αποποίηση ευθύνης για ιστότοπους τρίτων
.

10.1. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων. Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα, ενδέχεται να προωθηθείτε σε ιστοτόπους τρίτους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Αυτοί οι σύνδεσμοι διευκολύνουν τη χρήση του διαδικτύου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και ρητώς αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση αυτών των συνδέσμων. Η Εταιρεία σάς ενθαρρύνει να είστε προσεκτικοί όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα της και να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

10.2. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και widgets. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, Twitter, LinkedIn. Οποιεσδήποτε πληροφορίες, επικοινωνίες ή δεδομένα υποβάλετε στην Εταιρεία μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τις ενέργειες άλλων χρηστών αυτών των πλατφορμών ή τις ενέργειες των ίδιων των πλατφορμών. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες και τις πλατφόρμες διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που τις παρέχουν.

10.3. Σας εφιστάται η προσοχή όταν εγκαταλείπετε την παρούσα ιστοσελίδα και επισκέπτεσθε άλλη ιστοσελίδα που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου της άλλης ιστοσελίδας.


11. Υποχρεώσεις χρηστών
. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.
12. Newsletter
.

12.1. Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλονται προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία διαδικτυακά, αλλά μπορεί η Εταιρεία να ζητήσει από τα υποκείμενα να παρέχουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της και τις εκδηλώσεις της. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να ζητά την άδειά τους για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών τους δεδομένων και τα υποκείμενα μπορούν είτε να συγκατατεθούν ή να αρνηθούν αυτές τις χρήσεις.

12.2. Προκειμένου το υποκείμενο να καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. newsletters) που αποστέλλει η Εταιρεία, ώστε να ενημερώνεται για θέματα των υπηρεσιών μας, δύναται να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του. Θα έχει τη δυνατότητα να διαγραφεί από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν το υποκείμενο αποφασίσει να διαγραφεί από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, η Εταιρεία θα προσπαθήσει να διαγράψει τα δεδομένα του το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστεί ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσει να επεξεργαστεί το αίτημα του υποκειμένου.

12.3. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

12.4. Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Εταιρεία.


13. Επικοινωνία
.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να την βοηθήσουν στη διαχείριση των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτονται μέσω τέτοιων επικοινωνιών θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων παρόχων.


14. Πρόσθετες πληροφορίες
.

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα, αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει προσωπικά σας δεδομένα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που: α) δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, β) δημοσιεύετε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και / ή γ) μοιράζεστε με έναν άλλο ιστότοπο στον οποίο συνδέεστε από αυτόν τον ιστότοπο.


15. Αναθεώρηση / Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου
.

15.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους Χρήσης καθώς και άλλες πολιτικές και συμφωνίες στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο.

15.2. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές τοποθετώντας τις αναθεωρημένες πολιτικές στον ιστότοπό μας.

15.3. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.


16. Τελικές διατάξεις
.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, διαγράψετε ή διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@anakem.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Γ. Φραντζή αριθμ. 1, Τ.Κ. 54655, Θεσσαλονίκη – Ελλάδα.

Τελευταία ενημέρωση στις 23/8/2022 ώρα 10.00