Μεγάλη προσέλευση μηχανικών και επαγγελματιών στο περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ στην «ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2022»

Το ενδιαφέρον μηχανικών καθώς και πλήθους στελεχών τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, αλλά και στον κλάδο της διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) προσέλκυσε το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ στην Έκθεση “Οικοδομή”, η οποία διεξήχθη το διάστημα από 14 έως 16 Οκτωβρίου, στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα. Τα στελέχη της ΑΝΑΚΕΜ είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν διεξοδικά μηχανικούς και κατασκευαστές για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Ειδικότερη ενημέρωση εκ μέρους της ΑΝΑΚΕΜ έγινε προς μηχανικούς σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των Στοιχείων για την Διαχείριση των Αποβλήτων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Έκθεσης η ΑΝΑΚΕΜ διοργάνωσε workshop με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές για την οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΕΚΚ επί τόπου στο έργο» με εισηγήσεις από τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητριάδη και την κα Βασιλική Τσαγκαρλή, πολιτικό μηχανικό, στέλεχος της ΑΝΑΚΕΜ, στο οποίο ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες διαλογής των αποβλήτων στην πηγή και στην επιλεκτική κατεδάφιση.

Στη διάρκεια της Έκθεσης επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΑΝΑΚΕΜ και συζήτησαν με τα στελέχη της εταιρείας ο κ. Μανώλης Γραφάκος, γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και ο κ. Νίκος Χιωτάκης, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Ξενάγηση μαθητών σε μονάδα επεξεργασίας – αξιοποίησης ΑΕΚΚ

Μια ακόμη εκπαιδευτική δράση υλοποιήθηκε από την ΑΝΑΚΕΜ, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Δημητριάδης ενημέρωσε τους μαθητές και συνοδούς καθηγητές του ΕΠΑΛ, καθώς και τους φιλοξενούμενους τους από διάφορες χώρες της Ευρώπης, για τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων και τον τρόπο διαχείρισης τους. Στη συνέχεια τους ξενάγησε σε μονάδα επεξεργασίας – αξιοποίησης ΑΕΚΚ  όπου παρακολούθησαν τη διαδικασία της  θραύσης και διαλογής και την παραγωγή ανακυκλωμένων προϊόντων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Waste my Love και συμμετείχαν 40 μαθητές και 10 καθηγητές από Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Λετονία.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στους καθηγητές και ευχόμαστε στα παιδιά καλή συνέχεια στις σπουδές τους, ελπίζοντας ότι θα εφαρμόζουν σε όλες τις δραστηριότητες τους τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Έναρξη του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας RECONMATIC

Στην συνάντηση των εταίρων για την έναρξη του προγράμματος RECONMATIC συμμετείχε η ΑΝΑΚΕΜ στην Πράγα, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, με την Σύμβουλο Ανάπτυξης κα Άννα Μίχου.

Το RECONMATIC “Αυτοματοποιημένες λύσεις για βιώσιμη και κυκλική διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων» είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του HORIZON EUROPE, με διάρκεια τεσσάρων ετών.
Το πρόγραμμα εξετάζει όλες τις πτυχές της δημιουργίας και διαχείρισης των Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ) και εμπλέκει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα των κατασκευών.
Στόχος είναι να προτείνει ένα σύνολο καινοτόμων εργαλείων, λύσεων και τεχνικών, για την πρόληψη και μείωση των ΑΚΚ, την αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης και την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων ανακυκλωμένων υλικών. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει αυτοματισμούς για κατηγοριοποίηση των ΑΚΚ με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και μεθόδους διαλογής με την χρήση ρομποτικής. Περιλαμβάνει επίσης 4 πιλοτικές και 6 επιδεικτικές εφαρμογές για την αξιολόγηση και επαλήθευση των προτεινόμενων λύσεων.
Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει 7 ερευνητικούς οργανισμούς (Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα), 9 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 5 μεγάλες επιχειρήσεις, 1 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και 1 σύνδεσμο κυκλικής οικονομίας, από 5 κράτη – μέλη της Ε.Ε., το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.
Η ΑΝΑΚΕΜ θα συμμετέχει σε πιλοτική εφαρμογή και συνεισφέρει ειδικότερα στην αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών και των προτεινόμενων λύσεων, την ανάπτυξη των αυτοματοποιημένων εργαλείων και την αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.