Η ΑΝΑΚΕΜ προσκεκλημένη στην Βουλή των Ελλήνων, στη συνεδρίαση ακρόασης φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

H ANAKEM προσκλήθηκε από την Βουλή των Ελλήνων να συμμετέχει στη συνεδρίαση της 16ης Ιουλίου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το σχέδιο νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες συναφείς διατάξεις».
Η ΑΝΑΚΕΜ συμμετείχε με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητριάδη, συμβάλλοντας στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Η ΑΝΑΚΕΜ χαιρέτησε ως θετικές τις διατάξεις του άρθρου 30 για την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων μέσω της υποχρεωτικής τοποθέτησης συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού θέσης σε οχήματα μεταφοράς ΑΕΚΚ, καθώς και για την αποσαφήνιση της υποχρέωσης των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ που παράγονται από έργα περιβαλλοντικής κατηγορίας Α2 και Β να συμβάλλονται με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.

Τόνισε όμως ότι θεωρείται αρνητική εξέλιξη η εξαίρεση από την υποχρέωση σύμβασης με ΣΣΕΔ διαχειριστών ΑΕΚΚ από έργα Α1 περιβαλλοντικής κατηγορίας. Άλλωστε, η διαχείριση των ΑΕΚΚ επί τόπου στα έργα είναι ήδη δυνατή και προβλέπεται σε επιχειρησιακά σχέδια ορισμένων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με μηδαμινό καταγραφικό κόστος.

Επίσης στο άρθρο 30, πρότεινε να απαλειφθεί η διάταξη περί προσδιορισμού εννιαίας τιμής χρέωσης εισφοράς όταν μια Μονάδα συμβάλλεται με περισσότερα του ενός ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, είτε να προσδιοριστεί επ’ ακριβώς η μέθοδος προσδιορισμού της εννιαίας τιμής, προκειμένου να μην δημιουργηθούν κωλύματα και στρεβλώσεις.

Στο άρθρο 12 η ΑΝΑΚΕΜ υποστήριξε ότι είναι αναγκαίο να απαλειφθεί το χρονικό διάστημα των τριών προηγούμενων ετών αναφορικά με το ασυμβίβαστο μετόχου – εταίρου ή διευθυντή ΣΣΕΔ με την ιδιότητά του ως μετόχου ή εταίρου ή κατέχοντα διευθυντική θέση σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, διότι κάτι που μέχρι σήμερα είναι νόμιμο, καθίσταται αναδρομικά ως παράνομο και θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στα ΣΣΕΔ και πιθανές νομικές ενστάσεις.

Τέλος, στο άρθρο 12 πρότεινε στο διοικητικό κόστος των ΣΣΕΔ να μνημονεύεται και το κόστος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, δραστηριότητες, οι οποίες ανήκουν στον θεσμικό ρόλο των ΣΣΕΔ και αποτελούν σημαντικό ποσοστό του ετήσιου λειτουργικού τους κόστους.

 

 

Η ΑΝΑΚΕΜ στο συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2021 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, κ. Ηλίας Δημητριάδης, συμμετείχε στις εργασίες του 1ου συνεδρίου GREEN DEAL GREECE 2021 που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το Συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, κα Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με στόχο να ανοίξει η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην Ελλάδα.
Στην ομιλία του, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθιστά επιτακτική τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην κατασκευή τεχνικών έργων, από τη σκοπιά της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει τα μέγιστα η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) η οποία γίνεται μέσω Συλλογικών Συστημάτων (ΣΣΕΔ), όπως η ΑΝΑΚΕΜ.
Στα χρόνια που λειτουργούν τα ΣΣΕΔ, υπογράμμισε ο κ. Δημητριάδης, περιορίστηκε σημαντικά η παράνομη απόθεση των ΑΕΚΚ και προήχθη η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Όπως εξήγησε, μόνο η ΑΝΑΚΕΜ έχει επεξεργαστεί και αξιοποιήσει 4,5 εκατ. τόνους ΑΕΚΚ και έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερους από 1,5 εκατ. τόνους δευτερογενή υλικά.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΑΝΑΚΕΜ στάθηκε στις αλλαγές που φέρνει το Άρθρο του 30 του υπό κατάθεση σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την Ανακύκλωση, οι οποίες, όπως σημείωσε, σηματοδοτούν ένα μεγάλο πισωγύρισμα στη διαχείριση των ΑΕΚΚ και σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, αλλά και τα έργα.

Συγκεκριμένα, με το Άρθρο 30:
1. Καταργείται ο θεμελιώδης Ν. 2939/11 για την εναλλακτική διαχείριση, που προβλέπει ότι οι παραγωγοί ΑΕΚΚ οργανώνουν συστήματα ή συμβάλλονται με συστήματα.
2. Καταργείται κάθε δυνατότητα ελέγχου – εποπτείας με αποτέλεσμα την επιστροφή στο παρελθόν, με τα ΑΕΚΚ να καταλήγουν στα ρέματα και τα δάση.
3. Τίθεται σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των έργων καθώς η σωστή ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τη στιγμή που ο παραγωγός και ο ανακυκλωτής των αποβλήτων θα είναι η ίδια εταιρεία.
4. Αυξάνεται η ανεργία, καθώς θα απωλεσθεί έως και το 50% των εσόδων των επιχειρήσεων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ δίχως να μειώνονται οι ανάγκες ανακύκλωσης.
5. Καταλύεται η ισονομία, διότι οι κατασκευαστές θα ανακυκλώνουν ΑΕΚΚ χωρίς την ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση, την οποία ακολουθούν οι λοιπές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
6. Οι ασάφειες ως προς την εφικτότητα εφαρμογής, η σύγκρουση με άλλες νομοθετικές διατάξεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τις μονάδες ανακύκλωσης θα οδηγήσουν σε καταγγελίες και πολλά έργα θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

Στον αντίποδα, η ΑΝΑΚΕΜ, τόνισε ο κ. Δημητριάδης, έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την οργάνωση και υποστήριξη των υπηρεσιών αδιεοδότησης των τεχνικών έργων, για την αυστηροποίηση των ελέγχων και της εποπτείας από τη μεριά της πολιτείας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και για την αναβάθμιση του κλάδου εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων προδιαγραφών και κανόνων για την έγκριση και λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, βάσει στελέχωσης, συνεργαζόμενων Μονάδων κλπ.