Ανακοίνωση για συνεργασία με μηχανικό στην Π.Ε. Αχαΐας

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. επιθυμεί να συνεργαστεί με Διπλωματούχο Μηχανικό, για τις ανάγκες προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Π.Ε. Αχαΐας.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
4. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα. Επίσης να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Η έδρα του συνεργάτη θα είναι η έδρα του ως ελεύθερου επαγγελματία.

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com, με την ένδειξη στο θέμα: θέση Αχαΐας