Συμμετοχή της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στις ομάδες υποστήριξης και διαμόρφωσης πολιτικής στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκλήθηκε και συμμετέχει στις τοπικές ομάδες υποστήριξης και διαμόρφωσης πολιτικής για την ολοκλήρωση του έργου δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Κυκλική Οικονομία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις /Circular Economy for SMEs ‐ CESME” η τοπική ομάδα, σε συνάντηση εργασίας στις 28/9, εστίασε στο περιφερειακό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και στο εργαλείο αξιολόγησης του πράσινου προφίλ των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσεται. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω της υιοθέτησης της Κυκλικής Οικονομίας το εργαλείο βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη στο μέλλον. Το εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων και σε όλα τα θεματικά πεδία. Στο έργο από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Στις 19/10 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας της ομάδας τοπικών φορέων του έργου “Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα – ΒΙOREGIO”, στο οποίο συμμετέχουν το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Συζητήθηκε η σύνδεση εργαλείων πολιτικής και περιφερειακών στρατηγικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και διατυπώθηκαν προτάσεις.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. εκπροσωπήθηκε από τη Σύμβουλο Ανάπτυξης κα Άννα Μίχου.

 

Νέο ενημερωτικό έντυπο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Με ένα νέο καλαίσθητο ενημερωτικό τρίπτυχο φυλλάδιο εμπλουτίστηκαν οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, που οργανώνει σε συνεχή βάση η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.. Το νέο έντυπο απευθύνεται στους πολίτες, στους διαχειριστές -ιδιοκτήτες ή κατασκευαστές ιδιωτικών έργων και αναδόχους δημοσίων έργων- και στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

 

Ανάπτυξη του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Τις 28 έφτασαν οι μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ που έχουν συμβληθεί με το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. Οι δύο νέες μονάδες που προστέθηκαν στο δίκτυο συνεργατών βρίσκονται στο Νομό Πιερίας και στο νησί της Θάσου.

Εξάλλου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. επιλέχθηκε για τη σύναψη προσυμφώνου συνεργασίας, για τις δύο μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ του Δήμου, οι οποίες βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.