ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύναψη συμβάσεων με παραγωγούς / διαχειριστές για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τους.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., μετά από ενημέρωση των υπόχρεων παραγωγών/διαχειριστών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Υπόχρεοι διαχειριστές είναι:

  • Ιδιώτες ή φορείς εκτέλεσης έργων
   • Εργολαβικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή Ιδιώτες που εκτελούν ιδιωτικά έργα
   • Εργολαβικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, ανάδοχοι δημοσίων έργων
   • Δημόσιοι φορείς, όπως  Δήμοι και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, οι οποίοι εκτελούν έργα αυτεπιστασίας από τα οποία προκύπτουν ΑΕΚΚ
   • Εταιρείες συλλογής, και μεταφοράς ΑΕΚΚ
    • Εταιρείας ενοικίασης κάδων, container κλπ.
    • Εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ
   • Μονάδες Διαχείρισης ΑΕΚΚ
    • Προσωρινής αποθήκευσης,
    • Επεξεργασίας,
    • Μεταφόρτωσης,
    • Αξιοποίησης .

Συμβουλευτική υποστήριξη των συνεργαζόμενων διαχειριστών ως προς τις ορθές πρακτικές διαχείρισης ΑΕΚΚ

Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ απασχολεί εξειδικευμένο μηχανικό διαχείρισης αποβλήτων, ο οποίος πραγματοποιεί επιτόπου επισκέψεις στους συνεργαζόμενους υπόχρεους διαχειριστές, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές σχετικά με:

    • Τη διαλογή στην πηγή παραγωγής των αποβλήτων, ώστε να διευκολύνεται η επακόλουθη επεξεργασία τους
    • Τη συλλογή – μεταφορά των αποβλήτων
    • Την επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων στις Μονάδες με τις οποίες συνεργάζεται το ΣΣΕΔ

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται:

    • στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου που αφορά στην προμήθεια κατάλληλων ανακυκλωμένων υλικών για την κατασκευή του έργου, ταυτόχρονα με την παράδοση των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από αυτό, προκειμένου να μειώνεται το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης για το διαχειριστή.

Συμβουλευτική υποστήριξη δημοσίων φορέων ως προς την διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται στα διοικητικά τους όρια

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε δημόσιους φορείς (Δήμους, Περιφέρεις, Οργανισμούς) σχετικά με:

    • Την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται στα πλαίσια των έργων αυτεπιστασίας τους
    • Την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ που συλλέγονται στα πλαίσια της συλλογής των ογκωδών αντικειμένων
    • Την αδειοδότηση χώρων προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ
    • Τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ στο περιβάλλον