Συλλογή Φωτογραφιών

ΒΕYOND 4.0 2021 Θεσσαλονίκη 14-16/10/2021

85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 11-19/09/2021

Πιλοτική Δράση Απομάκρυνσης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων από την περιοχή των Λαχανοκήπων Θεσσαλονίκης

Απομάκρυνση και Ανακύκλωση αποβλήτων ΑΕΚΚ από τον ποταμό Χαβρία, στην Ορμύλια Χαλκιδικής