ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΑΝΑΚΕΜ αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων. Έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας,  με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) είμαστε ο υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις περιοχές εμβέλειάς μας. Συνεργαζόμαστε με διαχειριστές ΑΕΚΚ (εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Επίσης  υποστηρίζουμε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους Δήμους, για την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών στην περιοχή ευθύνης τους και τους ενημερώνουμε για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων τους. Παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα στοιχεία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και συντάσσουμε απολογισμούς προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. δημιουργούμε ένα πυκνό δίκτυο μεταφορέων και σημείων παραλαβής καθώς και μονάδων επεξεργασίας σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει:

Διαβάστε εδώ την πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος που εφαρμόζει η εταιρεία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

  1. Ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ.
  2. Σύναψη συμβάσεων με τους υπόχρεους διαχειριστές για την ανακύκλωση των αποβλήτων τους.
  3. Υποστήριξη και εποπτεία των υπόχρεων διαχειριστών για την ορθή διαλογή των αποβλήτων στο σημείο όπου παράγονται (διαλογή στην πηγή), καθώς και για τις δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας τους.
  4. Υποστήριξη και εποπτεία των συμβεβλημένων μονάδων επεξεργασίας ως προς τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουν.
  5. Καθορισμό των ποιοτικών παραμέτρων των ανακυκλωμένων προϊόντων με στόχο την βέλτιστη αξιοποίησή τους.
  6. Στήριξη των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και στην διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών.
  7. Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών για τα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
  8. Συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις για την προαγωγή της έρευνας στον τομέα παραγωγής και αξιοποίησης υλικών από ανακυκλωμένα ΑΕΚΚ.
  9. Μελέτη και υλοποίηση έργων αποκατάστασης ανενεργών λατομείων, ως νέος τομέας δραστηριότητας μέσα στο 2019, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο.

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ιδρύθηκε με βάση την ΚΥΑ 36259/2010 και έλαβε τις παρακάτω εγκρίσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ):