Ειδοποίηση Απορρήτου

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Επεξεργασίας
Η εταιρεία Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (εφεξής ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της λειτουργεί και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.anakem.gr. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (GDPR ή ΓΚΠΔ) και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης (Όνομα, Επώνυμο)
  • Δεδομένα Επικοινωνίας (Στοιχεία Δ/νσης, Στοιχεία Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης, Στοιχεία Τηλεφωνικής Επικοινωνίας)
  • Φορολογικά Δεδομένα (ΑΦΜ, ΔΟΥ)

Τρόπος Συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων
Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται από τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.anakem.gr και συμπληρώνουν τις φόρμες επικοινωνίας ή αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με συνημμένο το βιογραφικό τους σημείωμα.

Πως θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα
Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι κάτωθι:

  • Σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.
  • Εκπλήρωση αιτημάτων έκδοσης βεβαίωσης παραλαβής
  • Συλλογή Βιογραφικών Σημειωμάτων για εργασία στην εταιρεία μας
  • Επικοινωνία μαζί μας
  • Υποβολή επώνυμης καταγγελίας

Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Βάσει του άρθρου 6 του Κανονισμού, νομιμοποιητική βάσης επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, αποστολής αιτημάτων έκδοσης βεβαίωσης παραλαβής είναι η εκτέλεση σύμβασης.
Βάσει του ίδιου άρθρου του Κανονισμού, νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας για την επικοινωνία σας μαζί μας, την υποβολή επώνυμης καταγγελίας και η αποστολή βιογραφικού σημειώματος για εύρεση εργασίας αποτελεί η σαφής συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση σας λαμβάνεται με σαφώς διατυπωμένη θετική ενέργεια και η εταιρεία μας καταγράφει το χρόνο λήψης αυτής. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anakem.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που εκτελέστηκε μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

Ποιος λαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαχειρίζονται από το προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Εξαίρεση δύναται να αποτελέσει η οποιαδήποτε δικαστική/εισαγγελική παραγγελία στην περίπτωση υποβολής καταγγελίας.

Χρόνος Τήρησης των δεδομένων σας
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε διατηρούνται για διαφορετικό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό και τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας. Τα δεδομένα που συνδέονται με την εκτέλεση σύμβασης τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται για την επικοινωνία σας μαζί μας, την υποβολή καταγγελίας και την παραλαβή βιογραφικών σημειωμάτων διατηρούνται επί τρία (3) έτη. Εναλλακτικά η τήρηση τους διαρκεί έως την ημερομηνία που θα μας ζητήσετε την διαγραφή τους ή έως την ημερομηνία που θα άρετε την συγκατάθεση σας, εφόσον αυτές οι ημερομηνίες προκύψουν νωρίτερα από το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας
Βάσει των άρθρων 15-21 του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, της αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού και της μεταφοράς των δεδομένων σας. Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν υπέχει την υποχρέωση ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και δεν έχει ορίσει Υπεύθυνο.

Ασφάλεια των δεδομένων σας
Στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έτσι ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή.

Υποβολή Παραπόνων- Άσκηση Δικαιωμάτων
Αν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anakem.gr διατυπώνοντας με σαφήνεια το αίτημα σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μου  Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.